Oferta

WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ „BOCHIŃSKI CONSULTING” W LATACH 2007 - 2011

 • Studium wykonalności dla inwestycji p.n. Budowa obwodnicy miasta Myślibórz w ciągu drogi krajowej nr 26 Krajnik Dolny - Renice” – finansowanie – GDDKiA Oddział w Szczecinie
 • Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Przebudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy Zespole Szkół nr 2 w Policach - Jasienicy przy ul. Owocowej.” – dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kopernika 8 w Trzebieży.” – dofinansowanie RPO WZ
 • „Analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych zgodnie z zasadami Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa polegająca na połączeniu kwatery nr 1 i kwatery nr 2 dla powiększenia objętości składowania w ZOiSOK w Leśnie Górnym”
 • „Analiza możliwości realizacji programu inwestycyjnego ZOiSOK w Leśnie Górnym w oparciu o współfinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Iwięcino - Darłowo” – dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Koszalin - Iwięcino” – dofinansowanie RPO WZ
 • „Program Rozwoju Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie na lata 2008 - 2013” – współautor
 • Studium wykonalności dla inwestycji p.n. „Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” - dofinansowanie POIiŚ
 • Strategia Rozwoju dla Miasta i Gminy Goleniów do roku 2015 – współautor
 • Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Szczecin miastem zieleni - zagospodarowanie terenu zieleńca im. Janiny Szczerskiej w Szczecinie” – dofinansowanie RPO WZ
 • Wstępne studium wykonalności (Pre-feasibility study), Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie – dla zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” - dofinansowanie POIiŚ.
 • Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla inwestycji pn. „Remont miejskiej przystani żeglarskiej w Policach wraz z zagospodarowania terenu” – dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali Gastronomicznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.” – dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie” – dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim.” – dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kierunku Helenowa w Goleniowie”– dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym i harmonogramem rzeczowo – finansowym dla projektu pn. „Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Czepinie (ul. Morenowa, ul. Widokowa i ul. Akacjowa) na terenie Gminy Gryfino”– dofinansowanie RPO WZ
 • Wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Przebudowa ulic Głowackiego – Nowa w Gorzowie Wlkp.” – dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw „schetynówki) – współautor
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozbudowa gimnazjum w Przecławiu”– dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Rozwój turystyki aktywnej poprzez budowę ścieżek rowerowych w Szczecinku”– dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. w Policach”– dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom na terenie gminy Złocieniec”– dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie”– dofinansowanie RPO WZ
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. „Budowa boiska przy ul. Sportowej 25 w Goleniowie” – projekt uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WZ.
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Budowa i zakup specjalistycznych jednostek pływających wyposażonych w niezbędny sprzęt do prac przy utrzymaniu śródlądowych dróg wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego, przeciwpowodziowego i bezpieczeństwa żeglugi na drodze wodnej rz. Odry”– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dofinansowanie RPO WZ
 • Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru autobusowego na potrzeby SPPK sp. z o.o. w Policach”– projekt uzyskał uprzednio dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WZ.
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych”– Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – dofinansowanie POIiŚ
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Budowa i zakup dwóch specjalistycznych zestawów pływających w celu zapewnienia bezpieczeństwa nawigacyjnego na Wielkich Jeziorach Mazurskich, dzięki przystosowaniu oznakowania dla żeglugi całodobowej”– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – dofinansowanie RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym”– dofinansowanie RPO WZ.
 • Studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji przy ul. Leśnej 15 w Trzebieży”– dofinansowanie RPO WZ
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczecina poprzez remont Placu O. Jakuba Wujka”– Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie – dofinansowanie RPO WZ.
 • Studium wykonalności oraz wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto - Odra”– Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach – dofinansowanie RPO WZ.
 • Arkusz zgłoszenia aktualizacyjnego do Indykatywnej Listy Projektów Indywidualnych dla zadania p.n.: „Odbudowa i modernizacja przystani żeglarskiej w Lubczynie” – Gmina Goleniów – dofinansowanie RPO WZ.
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 roku, poz. 2072 z późn. zm.) oraz wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Polickiego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do centralnego ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym 12” – dofinansowanie Powiatu Polickiego